Rada materskej školy

Členovia
Zástupca pedagogických zamestnancov:        Jana Schlenkerová
Zástupca nepedagogických zamestnancov:    Katarína Melišová
Zástupcovia rodičov: predseda RŠ:                Mgr. Milan Dorociak
                                                                    Ing. Katarína Chrenková
Za mestské zastupiteľstvo:                           Judr. Jozef Augustín PhD.

Združenie rodičov 
                                                                    Mgr. Alena janešiková
                                                                    Ing. Miroslava Ftoreková

Činnosť Rady materskej školy.
Rada školy sa stretáva niekoľko kráť v roku. Na zasadnutiach sa členovia rady školy vyjadrujú k plánu práce školy a činnosti predškolského zariadenia. Rada školy je pravidelne informovaná o plánovaných a uskutočnených akciách školy, opravách, rekonštrukcii a dianí v materskej škole. Je nápomocná pri riešení rôznych problémov.

.