Zmluvy nájdete tu.

 ZMLUVY 2020

Zmluva – ChRIEN0001

ChRIEN – kúpna zmluva0002

ChRIEN – kúpna zmluva0003

svrček

Potravinka

Nordfood

Koruna

Afresh

 ZMLUVY 2019

Zmluva Lulek 1

Zmluva Lulek 2

Zmluva – ovocie a zelenina 1

Zmluva – ovocie a zelenina 2

Šmak Plus s.r.o. – 1

Šmak Plus s.r.o. – 2

Koruna – 1

Koruna – 2

 ZMLUVY 2018

zmluva Afresh

Svrček

Potravinka

Nordfood

Mliekárne

Lunys

Chrien

gobo

Astera

ZMLUVA_s_r_o_LIBEX

KBO zmluva

KBO 2018

 ZMLUVY 2017

zmluva Gobo

zmluva Nordfood

zmluva Potravinka

Zmluva o odpade

 ZMLUVY 2012

Kúpna zmluva – Brodňan 1.strana

Kúpna zmluva – Brodňan 2.strana

Kúpna zmluva – COOP 1.strana

Kúpna zmluva – COOP 2.strana

Kúpna zmluva – COOP 3.strana

Kúpna zmluva – COOP dodatoč.1

Kúpna zmluva – Fatra TIP 1.strana

Kúpna zmluva – Fatra TIP 2.strana

Kúpna zmluva – GO-BO 1.strana

Kúpna zmluva – GO-BO 2.strana

Kúpna zmluva – CHRIEN

Kúpna zmluva – Mäso Svrček 1.strana

Kúpna zmluva – Mäso Svrček 2.strana

Kúpna zmluva – Mäso Svrček 3.strana

Kúpna zmluva – Mäso Svrček 4.strana

Kúpna zmluva – Potravinka 1.strana

Kúpna zmluva – Potravinka 2.strana

Kúpna zmluva – Potravinka 3.strana

Kúpna zmluva – Potravinka 4.strana

Kúpna zmluva – Potravinka 5.strana

Kúpna zmluva – Tatranská mliekareň 1.strana

Kúpna zmluva – Tatranská mliekareň 2.strana

Kúpna zmluva – Tatranská mliekareň 3.strana