ZÁPIS DETÍ DO MŠ 2017

Zápis detí do MŠ Cesta k vodojemu 386/4, Žilina

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.
V termíne od 2.mája do 5. mája 2017 od 7.00 hod. do 15.00 hod. bude prebiehať v našej MŠ, prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa pre školský rok 2017/2018. V uvedenom termíne bude pani riaditeľka a poverený pedagogický zamestnanec preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť
na našej stránke msbudatin.zilina.sk , alebo si ju osobne vyzdvihnúť v MŠ.

Kritéria prijímania detí do MŠ :
Prednostne budú prijímané do materskej školy deti:
– ktoré dovŕšili 5 rokov veku
– s odloženou povinnou školskou dochádzkou
– deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu s trvalým bydliskom v Budatíne
– deti s trvalým bydliskom v Budatíne
– deti ktoré dovŕšia 3 roky do 30.8.2017