Materská škola bola postavená v rokoch 1979 až 1982. Otvorená bola dňa 9.marca 1982 ako dvojtriedna škola s počtom detí 79. Prvou riaditeľkou bola p. Anna Lehotská. Škola leží v okrajovej časti mesta Žilina, mestská časť Budatín.

V súčasnej dobe je zriaďovateľom školy Mesto Žilina. Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľka školy, ktorá je oprávnená konať v mene školy vo všetkých veciach, ak štatút školy, alebo iný právny predpis neurčuje inak.

Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Žilina je dvojtriedna materská škola s celodennou starostlivosťou o deti od 3 do 6 rokov a o deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú štyri kvalifikované učiteľky s dlhoročnou pedagogickou praxou. Prevádzku zabezpečujú piati prevádzkový zamestnanci.

Materská škola je umiestnená v účelovej jednoposchodovej budove. Prízemie tvorí vstupná hala, šatňa, jedna trieda, umyváreň a WC pre deti a personál, spálňa pre vekovo mladšie deti, miestnosť s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov, kuchyňa s príslušnými priestormi. Na poschodí je umiestnená druhá trieda so samostatnou spálňou určená pre staršiu vekovú skupinu detí, detská umyváreň a WC, účelové priestory pre personál, zborovňa, riaditeľňa a kabinet učebných pomôcok. Prízemie s poschodím spája vnútorné schodište.

Materská škola je vybavená štandardným zariadením.

Školský dvor je súčasťou areálu materskej školy. Zatrávnená plocha je vybavená veľkým pieskoviskom, preliezačkami, šmykľavkami, domčekom, lavičkami a stolíkmi. Na dvore je veľká jabloň, ktorá v slnečných dňoch zabezpečuje pre deti dostatok tieňa. Pred budovou materskej školy je malá betónová plocha, ktorú využívame pre hry detí v prípade mokrého počasia.
Máme vlastnú školskú jedáleň so samostatným vchodom. V tejto časti sa nachádza aj kancelária vedúcej školskej jedálne.
Materská škola má vlastnú plynovú kotolňu.