Školský poriadok vnútorný predpis č. 1.2016

Dodatok k školskému poriadku č. 1