Rada materskej školy

Členovia
Zástupca pedagogických zamestnancov:        Jana Schlenkerová
Zástupca nepedagogických zamestnancov:    Katarína Melišová
Zástupcovia rodičov:                                    Ing. Miroslav Metruk – predseda RŠ
                                                                   Ing. Marianna Borošincová
Za mestské zastupiteľstvo:                           Judr. Jozef Augustín PhD.

Združenie rodičov 
                                                                    Zuzana Dulová
                                                                    Ing. Marianna Borošincová
                                                                    Miroslava Ftoreková

Činnosť Rady materskej školy.
Rada školy sa stretáva niekoľko kráť v roku. Na zasadnutiach sa členovia rady školy vyjadrujú k plánu práce školy a činnosti predškolského zariadenia. Rada školy je pravidelne informovaná o plánovaných a uskutočnených akciách školy, opravách, rekonštrukcii a dianí v materskej škole. Je nápomocná pri riešení rôznych problémov.

.