Rada materskej školy

Členovia
Zástupca pedagogických zamestnancov:        Eva Dankovičová
Zástupca nepedagogických zamestnancov:    Katarína Melišová
Zástupcovia rodičov:                                    Bc. Ľuboš Majerík – predseda RŠ
                                                                   Ing. Miroslav Metruk
Za mestské zastupiteľstvo:                           Judr. Jozef Augustín PhD.

Združenie rodičov 
                                                                    Judr. Marcela Dolníková LLM.
                                                                    Ing. Marianna Borošincová
                                                                    Bc. Martina Gadušová

Činnosť Rady materskej školy.
Rada školy sa stretáva niekoľko krát v roku. Na zasadnutiach sa členovia rady školy vyjadrujú k plánu práce školy a činnosti predškolského zariadenia. Rada školy je pravidelne informovaná o plánovaných a uskutočnených akciách školy, opravách, rekonštrukcii a dianí v materskej škole. Je nápomocná pri riešení rôznych problémov.

.