Materská škola Cesta k vodojemu 386/4, Žilina je podľa § 7 ods. 1 písm. d, zákona č. 343/2015 Z.z verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Verejný obstarávateľ: Materská škola Cesta k vodojemu 386/4 Žilina
Sídlo: Cesta k vodojemu 386/4 010 03 Žilina
Štatutárny zástupca: Jaroslava Rybáriková riaditeľka školy
IČO: 37905121
DIČ: 2021759905
Telefón: 041/5667189
Email: ms.budatin@gmail.com

Finančné limity

Verejný obstarávateľ sa riadi pri verejnom obstarávaní Zákonom č. 343/2015 a Smernicou Mesta Žilina č. 3/2016

 1. Zákazka je jednoduchá, nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
 2. Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
 3. Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku
  1. na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur
  2. ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je:
   • rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo
   • rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
   • na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur

Zákazky sa na základnej škole realizujú do určitých limitov:

 • Tovary, služby, stavebné práce do 1 000 eur bez DPH/rok – priamy nákup
 • Bežne dostupný tovar , služba alebo stavebné práce od 1 000 – 5 000 eur bez DPH/rok – v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015, verejné obstarávanie realizuje zákl. škola
 • Bežne dostupný tovar, služba alebo stavebné práce od 5 000 eur bez DPH/rok – v súlade so smernicou Mesta Žilina č. 3/2016, verejné obstarávanie realizuje Mesto Žilina
 • Nie bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce od 15 000 eur bez DPH/rok – v súlade so smernicou Mesta Žilina č. 3/2016 verejné obstarávanie realizuje Mesto Žilina