„Všetko, čo potrebujem k životu som sa naučil v materskej škole.“

                                                                                                                                                             Róbert Fulghum

      Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

      Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Našim hlavným cieľom je nadviazať na výchovu dieťaťa v rodine, obohacovať ju o systematickú výchovu zameranú na všestrannú kultiváciu osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho potrieb, individuálnych a vekových osobitostí.

„Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova.“

                                                                                                                                                                                                                                              J.A.Komenský